XtGem Forum catalog

Hướng dẫn lập acc Paypal
Để lập được Paypal,các bạn vào trang sau   
https://www.paypal.com/vn/webapps/mpp/home
Sau đó các bạn lập như hình ảnh hướng dẫn   
dk
1
2
3
hd
Nếu có thắc mắc gì bạn liên hệ với nhóm mình để mình sẽ giúp bạn giải quyết thắc mắc đó   
https://www.facebook.com/groups/1483221085287361/
tc